Informacje dla autorów

Wydrukuj tę stronę |

'Biuletyn Szadkowski' (ISSN: 1643-0700; eISSN: 2449-8351) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa z 22 grudnia 2015 r. za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Szadkowskim autor otrzymuje 7 punktów. Czasopismo jest wydawane w nakładzie 400egz. Wszystkie wydania 'Biuletynu Szadkowskiego' (B.Sz.) dostępne są w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Biuletyn Szadkowski jest indeksowany w bazach:

Autorzy zainteresowani publikacją prac w ‘Biuletynie Szadkowskim’ proszeni są nadsyłanie tekstów - przygotowanych zgodnie z poniższymi wymogami - zarówno w formie wydruku na papierze (format A-4, strony ponumerowane), jak i w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie Word for Windows XP) lub pocztą internetową.

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW

Artykuły powinny zawierać nie więcej niż 4 tys. słów, a wraz z rycinami, tabelami, itp. nie powinny przekraczać 20 standardowych stron objętości. Tekst powinien obejmować wprowadzenie, opis stosowanej metodologii badania, wyniki analiz, podsumowanie oraz piśmiennictwo. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 200 słów) oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Odwołania do literatury powinny być umieszczone w przypisach i zawierać kompletne informacje bibliograficzne cytowanych pozycji. Spis bibliografii, przygotowany w porządku alfabetycznym, powinien zawierać pełne informacje o danej pozycji:

  • w przypadku książek – nazwisko i imię autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), tytuł, miejsce i rok wydania, nazwę wydawcy;
  • w przypadku artykułów w czasopismach – nazwisko i imię autora (autorów), tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w pełnym brzmieniu), numer i rok publikacji, strony, na których artykuł został zamieszczony;
  • w przypadku rozdziałów w książkach – nazwisko i imię autora (autorów), tytuł rozdziału, imię i nazwisko redaktora (redaktorów) książki, tytuł książki, miejsce i rok publikacji, nazwę wydawcy, strony, na których rozdział został zamieszczony.

Ryciny (a także materiały skanowane) należy dostarczyć w formie odrębnych plików opracowanych przy użyciu CorelDraw (do wersji 11) lub MS Excel. Należy jasno oznaczyć miejsce zamieszczenia rycin, tabel i zdjęć w tekście. Wszystkie diagramy, mapy, schematy, itp. powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja (bez potrzeby przerysowywania).

Przypisy w całym tekście powinny posiadać ciągłą numerację. Ewentualne podziękowania mogą zostać zamieszczone na końcu tekstu.


Do artykułu należy załączyć:

  • krótką informację biograficzną: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, informację o pełnionych funkcjach oraz adres do korespondencji, aktualny telefon i e-mail;
  • abstrakt o objętości nie większej niż 200 słów w języku polskim lub angielskim;
  • wykaz słów kluczowych określających tematykę artykułu;
  • oświadczenie autora o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego;
  • oświadczenie o wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego;
  • oświadczenie o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.

Wszelkie materiały do publikacji prosimy kierować na adres: Redakcja ‘Biuletynu Szadkowskiego’ ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, bądź drogą e-mailową na adres: biuletyn.szadkowski@op.pl

Szczegółowe wytyczne dotyczące redakcji artykułów w Biuletynie Szadkowskim dostępne tutaj: 

Wszystkie artykuły publikowane w ‘Biuletynie Szadkowskim’ są recenzowane.


Odpowiedzialność wynikającą z ewentualnego naruszenia praw wydawniczych lub praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor tekstu.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami).

W celu uniknięcia przypadków nierzetelności naukowej (‘ghostwriting’, ‘guest authorship’) do tekstów nadsyłanych do druku w ‘Biuletynie Szadkowskim’ należy dołączyć informację o wkładzie autora (autorów) w przygotowanie artykułu (autorstwo koncepcji, założeń, metod, itp.), przy czym za podanie tych informacji odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca opracowanie do publikacji. Przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W celu poprawy jakości czasopisma ‘Biuletyn Szadkowski’ autorzy proszeni są o wypełnienie formularza: