Informacje dla autorów

Wydrukuj tę stronę |

'Biuletyn Szadkowski' (ISSN: 1643-0700; eISSN: 2449-8351) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa z 22 grudnia 2015 r. za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Szadkowskim autor otrzymuje 7 punktów. Czasopismo jest wydawane w nakładzie 250egz. 'Biuletyn Szadkowski' publikowany jest w otwartym dostępie na licencjach Creative Commons BY-NC-ND (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych). Wszystkie wydania 'Biuletynu Szadkowskiego' (B.Sz.) dostępne są w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Biuletyn Szadkowski jest indeksowany w bazach:

Autorzy zainteresowani publikacją prac w ‘Biuletynie Szadkowskim’ proszeni są nadsyłanie tekstów - przygotowanych zgodnie z poniższymi wymogami - zarówno w formie wydruku na papierze (format A-4, strony ponumerowane), jak i w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie Word for Windows XP) lub pocztą internetową.

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW

Artykuły powinny zawierać nie więcej niż 4 tys. słów, a wraz z rycinami, tabelami, itp. nie powinny przekraczać 20 standardowych stron objętości. Tekst powinien obejmować wprowadzenie, opis stosowanej metodologii badania, wyniki analiz, podsumowanie oraz piśmiennictwo. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 200 słów) oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Odwołania do literatury powinny być umieszczone w przypisach i zawierać kompletne informacje bibliograficzne cytowanych pozycji. Spis bibliografii, przygotowany w porządku alfabetycznym, powinien zawierać pełne informacje o danej pozycji:

 • w przypadku książek – nazwisko i imię autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), tytuł, miejsce i rok wydania, nazwę wydawcy;
 • w przypadku artykułów w czasopismach – nazwisko i imię autora (autorów), tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w pełnym brzmieniu), numer i rok publikacji, strony, na których artykuł został zamieszczony;
 • w przypadku rozdziałów w książkach – nazwisko i imię autora (autorów), tytuł rozdziału, imię i nazwisko redaktora (redaktorów) książki, tytuł książki, miejsce i rok publikacji, nazwę wydawcy, strony, na których rozdział został zamieszczony.

Ryciny (a także materiały skanowane) należy dostarczyć w formie odrębnych plików opracowanych przy użyciu CorelDraw (do wersji 11) lub MS Excel. Należy jasno oznaczyć miejsce zamieszczenia rycin, tabel i zdjęć w tekście. Wszystkie diagramy, mapy, schematy, itp. powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja (bez potrzeby przerysowywania).

Przypisy w całym tekście powinny posiadać ciągłą numerację. Ewentualne podziękowania mogą zostać zamieszczone na końcu tekstu.


Do artykułu należy załączyć:

 • krótką informację biograficzną: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, informację o pełnionych funkcjach oraz adres do korespondencji, aktualny telefon i e-mail;
 • abstrakt o objętości nie większej niż 200 słów w języku polskim lub angielskim;
 • wykaz słów kluczowych określających tematykę artykułu;
 • oświadczenie autora o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego;
 • oświadczenie o wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego;
 • oświadczenie o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.

Wszelkie materiały do publikacji prosimy kierować na adres: Redakcja ‘Biuletynu Szadkowskiego’ ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, bądź drogą e-mailową na adres: biuletyn.szadkowski@op.pl

Szczegółowe wytyczne dotyczące redakcji artykułów w Biuletynie Szadkowskim dostępne tutaj: 

Wszystkie artykuły publikowane w ‘Biuletynie Szadkowskim’ są recenzowane.


Odpowiedzialność wynikającą z ewentualnego naruszenia praw wydawniczych lub praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor tekstu.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami).

W celu uniknięcia przypadków nierzetelności naukowej (‘ghostwriting’, ‘guest authorship’) do tekstów nadsyłanych do druku w ‘Biuletynie Szadkowskim’ należy dołączyć informację o wkładzie autora (autorów) w przygotowanie artykułu (autorstwo koncepcji, założeń, metod, itp.), przy czym za podanie tych informacji odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca opracowanie do publikacji. Przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biuletyn Szadkowski stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się w swojej misji przestrzeganiem zasad etyki. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty. Autor, zgłaszając pracę do wydania w Biuletynie Szadkowskim, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

 • plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,

 • autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

Należy podkreślić, że Autor zgłaszający publikację do wydania w Biuletynie Szadkowskim powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników itp. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

 • autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy,

 • autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie.

Do innych zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań. W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo UŁ podejmuje następujące działania:

 • zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo UŁ przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego,

 • przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego jednostki podstawowej, w której zatrudniony jest Autor, będący pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. W przypadku Autorów, którzy nie są pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo UŁ kończy współpracę nieprzyjęciem utworu do wydania.

W ten sposób gwarantujemy Czytelnikom pewność, że nasze publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

Etyka wydawnicza - zasady dotyczące autorów:

 • Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu. 

 • Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

 • Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy. 

 • Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne. 

 • Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

 • Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu. Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

W celu poprawy jakości czasopisma ‘Biuletyn Szadkowski’ autorzy proszeni są o wypełnienie formularza: