Stopka redakcyjna

Wydrukuj tę stronę |

Redakcja:

 • prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ (redaktor naczelny, Uniwersytet Łódzki, Polska)
  e-mail: sztama@geo.uni.lodz.pl
 • dr Szymon WIŚNIEWSKI (sekretarz redakcji, Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. Marek ADAMCZEWSKI, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Elżbieta JARCZAK (Szadek, Polska)
 • Katarzyna KILIAN-HARASZKIEWICZ (Szadek, Polska)
 • Dorota STEFAŃSKA (Towarzystwo Przyjaciół Szadku, Polska)
 • Jarosław STULCZEWSKI (Szadek, Polska)
 • dr Piotr SZKUTNIK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. Beata WOZIWODA (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Redaktor statystyczny:

 • Justyna WIKTOROWICZ (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Rada Redakcyjna:

 • prof. Ewa ANDRYSIAK (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Agnieszka BARTOSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Center, Vilnius, Litwa)
 • prof. Daniel CZAMAŃSKI (Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael)
 • prof. Anna GEPPERT (Université Paris Sorbonne, Francja)
 • prof. Sławomir GZELL (Politechnika Warszawska, Polska)
 • prof. Bohdan POSATSKYY (Technical University of Lviv, Ukraina)
 • prof. Wiesław PUŚ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Joseph SALUKHVADZE (Tbilisi State University, Gruzja)
 • prof. Tadeusz SIWEK (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
 • prof. Vladimir SLAVIK (Comenius University, Bratislava, Słowacja)

Biuletyn wydają:

 • Uniwersytet Łódzki
 • przy współpracy Miasta i Gminy Szadek

Etyka wydawnicza – zasady dotyczące członków redakcji

 • Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat lub sprostowań, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

 • Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie, jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

 • Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

 • Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, opierając się na zasadach COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych. Nieopublikowane artykuły nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody autorów przez członków zespołu redakcyjnego ani przez żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

 • Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną opublikowane, a które nie będą przyjęte do druku. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są takie kwestie, jak znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

 • Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań o zachowanie integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzenia o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

 • Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

 • Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 1. są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);

 2. wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;

 3. praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

 • Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien znaleźć się co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od umyślnych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

 Zasady postępowania w przypadku wykrycia nierzetelności badań

 • „Nierzetelność” lub „naukowa nierzetelność” są rozumiane jako fabrykacja, fałszowanie, plagiat lub inne działania znacząco odbiegające od zasad rzetelności prowadzenia badań i dzielenia się ich wynikami.

 • Do działań uznawanych za nierzetelność naukową należą m.in. umieszczanie w wykazie autorów osób, które nie wyraziły na to zgody, przypisywanie autorstwa osobom, które nie brały udziału w przeprowadzaniu i opracowywaniu badań oraz brak wiedzy o merytorycznym wkładzie studentów, stażystów lub innych osób zaangażowanych w badania. Przykłady nierzetelności badań nie ograniczają się tylko do tych wyżej wymienionych.

 • Do działań tych nie są zaliczane nieświadome błędy lub różnice w interpretacji oraz ocenie danych i materiałów źródłowych.

 • Przywłaszczenie – naukowiec lub recenzent nie powinni świadomie lub nieświadomie:

 1. Popełniać plagiatu, co rozumiane jest jako wykorzystywanie słów, idei lub innych elementów badań jako własnych bez wskazania autorstwa w sposób właściwy dla sposobu prezentacji badań.

 2. Wykorzystywać informacji zwartych w recenzowanych materiałach w sposób naruszający ich poufność.

 3. Ignorować wyniki już opublikowanych prac w celu wykazania innowacyjności prowadzonych przez siebie badań.

 • Ingerencja – naukowiec lub recenzent nie powinni świadomie i bez wyraźnej zgody przejmować, wykorzystywać lub niszczyć jakichkolwiek narzędzi lub materiałów naukowych należących do innej osoby. Mowa tu o aparaturze, odczynnikach chemicznych, preparatach biologicznych, notatkach, danych, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym lub innych niewymienionych materiałach lub sprzętach wykorzystywanych lub stworzonych podczas przeprowadzania badań.

 • Zgłoszenie zarzutu nierzetelności badań – zarzut musi być przygotowany pisemnie i złożony redaktorowi naczelnemu czasopisma naukowego, w którym wykryte zostały nieprawidłowości. Obowiązkiem redaktora naczelnego jest przekazać sprawę władzom Uniwersytetu Łódzkiego. Skarżący powinien zawrzeć w dokumencie dowody potwierdzające wykryte nieprawidłowości.

Polityka przeciwdziała konfliktom interesów

 • Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

 • Zespół redakcyjny, opierając się na zasadach COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych. Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

 • Zespół redakcyjny zobowiązany jest zapewnić sprawiedliwy proces recenzji. Redaktorzy powinni odrzucić teksty (zasięgając rady pozostałych członków redakcji), w których występuje konflikt interesów pomiędzy autorami, firmami lub (ewentualnie) instytucjami związanymi z danym czasopismem. Redaktorzy mają obowiązek wymagać od wszystkich autorów i recenzentów ujawnienia faktu występowania sprzecznych interesów. W razie potrzeby należy podjąć inne odpowiednie działania, takie jak wycofanie publikacji lub zamieszczenie stosownej informacji.

 • Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.