Procedura recenzowania

Wydrukuj tę stronę |

Nadsyłane do publikacji w „Biuletynie Szadkowskim” prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym i zgodności z profilem merytorycznym wydawnictwa. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, będących specjalistami w danej dziedzinie. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach double-blind review).

Recenzje mają formę pisemną i zawierają informację o tym, czy artykuł może być opublikowany w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie spełnia przyjętych kryteriów i nie może ukazać się w periodyku.

Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
- do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
- kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Raz w roku na stronie internetowej czasopisma zostaje opublikowana lista współpracujących recenzentów. Grupę współpracujących z „Biuletynem Szadkowskim” recenzentów stanowią:

 • dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • dr hab. Aleksander Bołdyrew (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • dr hab. Piotr Biliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
 • dr Zygmunt Dajdok (Uniwersytet Wrocławski, Polska),
 • dr hab. Robert Degen, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska),
 • dr Piotr Dymmel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska),
 • dr Małgorzata Gorzel (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Polska),
 • dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska),
 • dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska),
 • dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • prof. dr hab. Vasyl Kravtsiv (Instytut Badań Regionalnych NAN, Ukraina),
 • prof. dr hab. Mariusz Kulesza (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Polska),
 • dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski, Polska),
 • dr hab. Janusz Majecki, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • prof. dr hab. Janusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska),
 • dr Artur Wojciech Obidziński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)
 • dr Barbara Ocicka (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • prof. Bohdan Posatskyy (Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • dr Tomasz Rembalski (Uniwersytet Gdański, Polska),
 • dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Henryk Seroka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska),
 • prof. Oleh Shablyj (Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina),
 • dr hab. Paweł Stróżyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska),
 • dr hab. Barbara Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski, Polska),
 • dr Grzegorz Tończyk (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • ks. dr hab. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska),
 • dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • dr Aleksy Piasta (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Polska),
 • dr hab. Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Jan Chańko (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki, Polska), 
 • dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski, Polska),
 • dr hab. Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • ks. dr Jacek Kapuściński (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie),
 • ks. dr hab. Mieczysław Różalski (Uniwerystet Warmińsko-Mazurski, Polska),
 • dr Tadeusz Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki, Polska), 
 • dr Marcin Broniarczyk (Polska Akademia Nauk, Polska),
 • ks. dr Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi),
 • prof. dr hab. Alicja Szymczak (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • dr Madalina-Teodora Andrei (Spiru Haret University, Rumunia).

Etyka wydawnicza – zasady dotyczące recenzentów:

 • Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają udział w decyzjach podejmowanych przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

 • Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się napisania recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

 • Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

 • Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

 • Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

 • Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.