Powiązane strony internetowe

Wydrukuj tę stronę |

  • Gospodarka przestrzenna – strona internetowa międzywydziałowego kierunku studiów prowadzonego przez Wydział Nauk Geograficznych oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej – informacje o pracownikach, działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu, stanowiącego jednostkę podstawową Wydziału Nauk Geograficznych; Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Geograficznych UŁ;
  • European Spatial Research and Policy – strona internetowa międzynarodowego czasopisma naukowego, wydawanego od 1993 r. we współpracy z kilkoma europejskimi uczelniami, podejmującego zagadnienia organizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej i rozwoju przestrzennego we współczesnej Europie. W czasopiśmie publikowane są teksty poświęcone zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom analizy przestrzennej. Jest ono adresowane do środowiska naukowego, a także praktyków i polityków. Profil naukowy i zakres tematyczny czasopisma wyznaczają nie tyle merytoryczne granice poszczególnych dyscyplin wiedzy, ale raczej pojęcia środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz przestrzenny wymiar prowadzonych badań. Publikowane opracowania podejmują m.in. zagadnienia polityki regionalnej, planowania przestrzennego, procesów integracyjnych w Europie, analizy lokalizacji działalności gospodarczej, rynków siły roboczej, inwestycji zagranicznych, ochrony środowiska i wielu innych kluczowych zagadnień mających wpływ na współczesny i przyszły kształt europejskiej przestrzeni. Teksty, przygotowane do publikacji przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych prowadzących badania przestrzenne, odzwierciedlają interdyscyplinarny charakter czasopisma;
  • „Biuletyn Uniejowski" – strona internetowa wydawanego od 2012 r. interdyscyplinarnego rocznika, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo – efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki – stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie uniejowskim;
  • Wzorce Rozwoju Lokalnego – Lokalna Polityka Przestrzenna – strona internetowa konferencji naukowej organizowanej przez Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, przy współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych w Uniwersytecie Łódzkim i Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole naukowców i ekspertów w zakresie uwarunkowań, obecnych trendów, jak i możliwości rozwoju lokalnego w świetle założeń polityki przestrzennej na różnych szczeblach decyzyjnych.
  • Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim – strona jednostki będącej współorganizatorem konferencji: „Wzorce Rozwoju Lokalnego – Lokalna Polityka Przestrzenna”. Celem działalności Ośrodka Badawczego jest rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy środowisk akademickich, administracji terytorialnej oraz przedstawicieli życia społeczno-gospodarczego, zainteresowanych problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego oraz polityki przestrzennej.