nr 19/2019

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Zygmunt Kamiński
Osiedle mieszkaniowe budownictwa jednorodzinnego „Szadkowice–Ogrodzim” w gminie Szadek – geneza powstania i ocena założenia po 50 latach
Single-family housing estate „Szadkowice–Ogrodzim” in Szadek commune – assessment of the assumption after 50 years - s. 5-49
Tadeusz Marszał
Szadkowskie ogłoszenie reklamowe z 1837 roku – asumpt do kilku uwag na temat osadnictwa niemieckiego i rozwoju rzemiosła tekstylnego w Szadku na początku XIX w.
Szadek authorities’ advertisement of 1837 – motive for some reflections on German settlement and development of textile manufacturing in Szadek in early 19th century - s. 51-75
Monika Cepil, Tomasz Figlus
Procesy parcelacji gruntów folwarcznych i likwidacji serwitutów w okresie międzywojennym na przykładzie wsi Boczki i Rzepiszew
Processes of manor land parceling and the abolition of easement in the interwar period – the example of Boczki and Rzepiszew - s. 77-92
Jarosław Stulczewski
Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach (1954–1961)
Activity of the Presiding Committee of the People’s District Council in Prusinowice (1954–1961) - s. 93-106
Paweł Nowicki
Struktura funkcjonalna placu rynkowego w Szadku
The functional structure of town square in Szadek - s. 107-121
Dorota Stefańska
Sylwetki żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej
Profiles of the soldiers of the Polish Military Organization in Szadek in the period of World War I - s. 123-152
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI
AJarosław Stulczewski
Wybory do Rady Miejskiej w Szadku – materiał wyborczy z 1939 roku
Elections to the Town Council in Szadek – the 1939 election campaign materials- s. 153-158
WYWIAD
Jarosław Stulczewski
Wywiad ze Stanisławem Mielczarkiem – nauczycielem, przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, naczelnikiem i burmistrzem Gminy i Miasta Szadek - s. 159-174
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Związek Harcerstwa Polskiego w Szadku (1915–1939) (zebrał i opracował - Jarosław Stulczewski) - s. 175-188