Spis treści nr 12/2012

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Marek Adamczewski
W sprawie nowego herbu gminy i miasta Szadek - s. 5
Sylwia Kowara
Zmiany zagospodarowania rynku w Szadku w drugiej połowie XX w. - s. 23
Piotr Szkutnik
Ksiądz Józef Piekieliński (Piekielny) (1897–1942), ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau - s. 41
Jarosław Stulczewski
Tadeusz Marian Kobusiewicz (1905–1979) – wybitny profesor weterynarii, kapitan WP, założyciel Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - s. 61
Beata Wasilewska-Klamka
Żydzi w Szadku – fragmenty wspomnień - s. 87
Beata Woziwoda, Sylwia Suwara-Szmigielska
Żółtlice, kolczurki, niecierpki i inne rośliny inwazyjne w Szadku - s. 107
Beata Woziwoda, Katarzyna Pawicka, Grzegorz J. Wolski
Charakterystyka lasu grądowego z jodłą w rezerwacie „Jamno” - s. 127
Katarzyna Pawicka, Beata Woziwoda, Grzegorz J. Wolski
Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Jamno” - s. 145
Grzegorz J. Wolski, Beata Woziwoda, Katarzyna Pawicka
Mszaki rezerwatu „Jamno” - s. 159
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Emilia Gorczyczewska
Struktura działalności gospodarczej w gminie Szadek - s. 171
Ewa Andrysiak
Szadek i ziemia szadkowska na łamach czasopisma krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach” - s. 181
Jarosław Stulczewski
Cmentarzysko ciałopalne w Sikucinie w badaniach Leona Dudrewicza - s. 203
Beata Woziwoda
Rezerwat „Jamno” – cenny poligon badawczy łódzkich geobotaników - s. 209
Ewa Obała
Dwie monografie Szadku - s. 219
Jarosław Stulczewski
Wywiad ze Stefanem Laube (pseudonim „Adam”) – uczestnikiem powstania warszawskiego, świadkiem zamachu na Franza Kutscherę - s. 227