Spis treści nr 10/2010

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Ks. Kazimierz RULKA
Uważał, że w Szadku może zrobić najwięcej – ksiądz Jan Julian Wiatr
Szadek was the place where he did the most – father Jan Julian Wiatr
Piotr SZKUTNIK
Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część I
The records of the Szadek decanate kept in the diocesan archive in Włocławek. Part I
Dorota STEFAŃSKA
Cisi bohaterowie lat wojny i okupacji – rzecz o szkole, której nie było
Unknown heroes of the period 1939–1945 – the story of a school which did not exist
Dariusz KLEMANTOWICZ
Struktura wielkości prywatnych majątków ziemskich w powiecie sieradzkim przed I wojną światową
The size and structure of private landed estates in Sieradz district before the First World War
Ks. Mieczysław RÓŻAŃSKI
Patronat parafii w dekanacie szadkowskim w drugiej połowie XVIII w.
Parish patronage in Szadek decanate in the second half of the 18th century
Jerzy AUGUSTYNIAK
Zameczek w Wojsławicach
The castle in Wojsławice
Jacek KRÓLEWSKI
Ołtarz główny i obraz ,,Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w kościele szadkowskim – w świetle prac konserwatorskich
The main altar and painting “Assumption of the Holy Virgin Mary” in Szadek’s parish church – in the context of conservation work
Jarosław STULCZEWSKI
Żydzi w Szadku – rys historyczny
Jews in Szadek – a historical review
Beata WOZIWODA
Walory botaniczne śródleśnego stawu w Wilamowie
Botanical values of natural pond in Wilamów forest complex
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Ilona FLORCZAK
Archiwalia dotyczące Szadku z lat 1867–1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi
Jarosław STULCZEWSKI
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szadku
Agata KACZMAREK, Agata MŁYŃSKA
Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii)
Ewa ANDRYSIAK
Szadek i okolice w latach 1917–1918 we wspomnieniach działaczki społeczno-oświatowej Władysławy Głodowskiej-Sampolskiej
Adam RAPIEJKO, Katarzyna KORZENIOWSKA
Region szadkowski w badaniach archeologiczno-historycznych
Elżbieta NEJMAN
Parafie dekanatu szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkowski) w dawnej statystyce
Bartosz BARTOSIEWICZ
Maria Sarnik-Konieczna – szadkowianka – architekt – konserwator zabytków (wywiad)