Informacje dla autorów

Wydrukuj tę stronę |

„Biuletyn Szadkowski” (ISSN: 1643-0700; eISSN: 2449-8351) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B. Zgodnie z komunikatem ministerstwa z dnia 22 grudnia 2015 r. za publikację artykułu naukowego w „Biuletynie Szadkowskim” autor otrzymuje 7 punktów. Czasopismo ukazuje się w nakładzie 250 egzemplarzy. „Biuletyn Szadkowski” publikowany jest w otwartym dostępie na licencjach Creative Commons BY-NC-ND (Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych). Wszystkie wydania „Biuletynu Szadkowskiego” dostępne są w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

„Biuletyn Szadkowski” jest indeksowany w bazach:

Autorzy zainteresowani publikacją prac w „Biuletynie Szadkowskim” proszeni są o nadsyłanie tekstów – przygotowanych zgodnie z poniższymi wymogami – zarówno w postaci wydruku na papierze (format A4, strony ponumerowane), jak i w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie Word for Windows XP) lub pocztą elektroniczną.

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW

Artykuły powinny zawierać nie więcej niż 4 tys. słów, a wraz z rycinami, tabelami itp. nie powinny przekraczać objętości 20 standardowych stron (strona znormalizowana zawiera 1800 znaków). Tekst powinien obejmować wprowadzenie, opis stosowanej metodologii badania, wyniki analiz, podsumowanie oraz piśmiennictwo. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 200 słów) oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Odwołania do literatury powinny być umieszczone w przypisach i zawierać kompletne informacje bibliograficzne cytowanych pozycji. W wykazie bibliografii, przygotowanym w porządku alfabetycznym, należy zawrzeć pełne informacje o danej pozycji:

 • w przypadku książek – nazwisko i inicjał imienia autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce i rok wydania;
 • w przypadku artykułów w czasopismach – nazwisko i inicjał imienia autora (autorów), tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (pismem prostym ujęty w cudzysłów), rok wydania, tom/rocznik, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony, na których artykuł został zamieszczony;
 • w przypadku rozdziałów w książkach – nazwisko i inicjał imienia autora (autorów), tytuł rozdziału, inicjał imienia i nazwisko redaktora (redaktorów) książki, tytuł książki (kursywą), wydawnictwo, miejsce i rok publikacji, strony, na których rozdział został zamieszczony.

Materiały graficzne (także materiały skanowane) powinny być dostarczone w formie odrębnych plików (preferowane formaty: JPEG, TIFF, PNG) w odpowiedniej do druku rozdzielczości (300 DPI). Bezpośrednio w tekście należy oznaczyć miejsca, w których powinny zostać zamieszczone grafiki. Wszystkie diagramy, mapy, schematy itp. powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja (bez potrzeby przerysowywania).

Przypisy w całym tekście powinny posiadać ciągłą numerację.
Ewentualne podziękowania mogą zostać zamieszczone na końcu tekstu.


Do artykułu należy załączyć:

 • krótką informację biograficzną: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, informację o pełnionych funkcjach oraz adres do korespondencji, aktualny telefon i e-mail;
 • abstrakt o objętości nieprzekraczającej 200 słów w języku polskim lub angielskim;
 • wykaz słów kluczowych określających tematykę artykułu;
 • oświadczenie autora o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego;
 • oświadczenie o wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego;
 • oświadczenie o oryginalnym charakterze artykułu naukowego.

Wszelkie materiały do publikacji prosimy kierować na adres: Redakcja „Biuletynu Szadkowskiego”, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź bądź drogą e-mailową: biuletyn.szadkowski@op.pl

Szczegółowe wytyczne dotyczące redakcji artykułów w „Biuletynie Szadkowskim” dostępne są tutaj: 

Wszystkie artykuły publikowane w „Biuletynie Szadkowskim” są recenzowane.


Odpowiedzialność wynikającą z ewentualnego naruszenia praw wydawniczych lub praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor tekstu.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami).

W celu uniknięcia przypadków nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship) do tekstów nadsyłanych do druku w „Biuletynie Szadkowskim” należy dołączyć informację o wkładzie autora (autorów) w przygotowanie artykułu (autorstwo koncepcji, założeń, metod itp.), przy czym za podanie tych informacji odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca opracowanie do publikacji. Przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja „Biuletynu Szadkowskiego” stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się w swojej misji przestrzeganiem zasad etyki. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty. Autor, zgłaszając pracę do wydania w „Biuletynie Szadkowskim”, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

 • plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,

 • autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

Należy podkreślić, że autor zgłaszający publikację do wydania w „Biuletynie Szadkowskim” powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników badań itp. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

 • autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy,

 • autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie.

Do innych zjawisk pozostających w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań. W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo UŁ podejmuje następujące działania:

 • zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo UŁ przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego;

 • przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego jednostki podstawowej, w której zatrudniony jest autor, będący pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. W przypadku autorów, którzy nie są pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo UŁ kończy współpracę nieprzyjęciem utworu do wydania.

Tym samym gwarantujemy Czytelnikom, że nasze publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

Etyka wydawnicza – zasady dotyczące autorów:

 • Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i może skutkować wycofaniem tekstu.

 • Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku gdy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

 • Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

 • Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne. 

 • Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Tym samym wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

 • Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

 • Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

W celu poprawy jakości czasopisma „Biuletyn Szadkowski” autorzy proszeni są o wypełnienie formularza: