Spis treści nr 7/2007

Wydrukuj tę stronę |

Tadeusz MARSZAŁ
Od Redakcji
[Editorial] - s. 5
Tadeusz MARSZAŁ
Tomasz Szadek – kompozytor, śpiewak, ksiądz
[Tomasz Szadek – composer, singer, priest] - s. 7-25
Piotr SZKUTNIK
Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835
[Clergy of Szadek Deanery in 1835] - s. 27-60
Dariusz KLEMANTOWICZ
Większa własność ziemska okolic Szadku w okresie międzywojennym
[A large landed estate in Szadek region in the interwar period] - s. 61-76
Ewa ANDRYSIAK, Krzysztof WALCZAK
Józef Leopold z Rzepiszewa i jego biblioteka (przyczynek do dziejów księgozbiorów ziemiańskich)
[Józef Leopold of Rzepiszew and his library (a contribution to the history of landowners’ book collections)] - s. 77-91
Marek ADAMCZEWSKI
Pieczęć wojewódzka powiatów sieradzkiego i szadkowskiego z roku 1792
[Voivodeship seal of Sieradz and Rzepiszew districts (powiat) from the year 1792] - s. 93-101
Ks. Mieczysław RÓŻAŃSKI
Szkoła w Szadku w okresie staropolskim w świetle wizytacji kościelnych
[The school in Szadek in the Old Polish period in light of church visitations] - s. 103-109
Rafał BOGUSŁAWSKI
Tajemniczy portret – przyczynek do biografii starosty szadkowskiego Budzisz-Pstrokońskiego
[A mysterious portrait – contribution to the biography of Szadek starost Budzisz-Pstrokoński] - s. 111-124
Ewelina KOSTRZEWSKA
Kilka uwag na temat Szadkowskiego Koła Zjednoczonych Ziemianek na początku wieku XX
[Some remarks on Szadek Society of United Female Landowners in early XX century] - s. 125-142
Iwona PIELESIAK
Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku
[From the history of the Voluntary Fire Brigade in Szadek] - s. 143-153
Bartosz BARTOSIEWICZ, Krzysztof PACZKOWSKI
Planowana obwodnica Szadku na tle układu drogowego miasta
[The planned ring road in the context of Szadek road system] - s. 155-170
Sylwia KOWARA
Nowe budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Szadek
[New housing in the town and municipality of Szadek] - s. 171-184
Beata WOZIWODA
Flora Lasu Szadkowskiego
[The flora of Szadek forest] - s. 185-195
Tadeusz MARSZAŁ
Henryk Tyluś (1951–2006) burmistrz miasta i gminy Szadek (wspomnienie)
[Henryk Tyluś (1951-2006) – mayor of the town and municipality of Szadek] - s. 197-200
Bartosz BARTOSIEWICZ
Antoni Leopold – rozmowa z ostatnim przedwojennym właścicielem Rzepiszewa
[Antoni Leopold – interview with the last prewar owner of Rzepiszew] - s. 201-204
Dwór w Boczkach (siedziba rodziny Nęckich) na starej fotografii  (zebrała i opracowała Dorota STEFAŃSKA)
[The manor house in Boczki (seat of the Nęcki family) in an old photograph (collected and prepared by Dorota STEFAŃSKA)] - s. 205-210