Spis treści nr 5/2005

Wydrukuj tę stronę |

Tadeusz MARSZAŁ
Jerzy Karol Kurnatowski
[Jerzy Karol Kurnatowski] - s. 7-29
Alicja SZYMCZAKOWA
Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu
[Some remarks on Szadek mayors in the Middle Ages] - s. 31-45
Marek ADAMCZEWSKI
Herby szlachty polskiej w kościele farnym św. Jakuba w Szadku
[Coats of arms of Polish gentry in St. James church in Szadek] - s. 47-65
Radosław KUCHARSKI, Mariusz LAMPRECHT
Młynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny światowej
[Milling in Szadek region up to WW I] - s. 67-97
Piotr SZKUTNIK
Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych
[Source materials concerning Szadek’s history in church archives] - s. 111-127
Jowita JAGLA
Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu
[Votive offerings from St. Andrew’s Church in Małyń] - s. 129-146
Katarzyna MILEWSKA
Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek
[Military cemeteries from WW I period in Szadek municipality]
- s. 147-175
Roman KOPACKI
Założenie dworsko-parkowe w Dziadkowicach
[Manor house and park in Dziadkowice] - s. 179-188
Dorota STEFAŃSKA
Muzeum szkolne w Szadku (jubileusz 30-lecia)
[The school museum in Szadek (30th anniversary celebrations)] - s. 189-210
Tadeusz MARSZAŁ
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Szadku - niezrealizowany projekt (w 70 rocznicę śmierci marszałka)
[Józef Piłsudski monument in Szadek – an unrealised project (on 70th anniversary of the Marshal’s death)] - s. 211-217
Bartosz BARTOSIEWICZ
Infrastruktura komunalna na terenie gminy Szadek - stan obecny i kierunki rozwoju
[Public utilities in Szadek municipality – present state and future development] - s. 219-235