Spis treści nr 3/2003

Wydrukuj tę stronę |

Marek ADAMCZEWSKI
Herby i pieczęcie miasta Szadek
[Emblems and seals of the town of Szadek] - s. 7-34
Piotr SZKUTNIK
Julian Godziński (1840-1914) - życiorys wójta Szadku
[Julian Godziński (1840-1914) – biography of a mayor of Szadek] - s. 35-54
Mariusz KULESZA
Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku
[Spatial development and present morphogenetic structure of Szadek] - s. 55-71
Dorota STEFAŃSKA
Mieszkańcy Szadku wobec reform Sejmu Czteroletniego
[Szadek inhabitants’ attitudes to the reforms of the Four Years’ Sejm] - s. 73-82
Tadeusz MARSZAŁ
Zróżnicowanie przestrzenne produkcji rolnej w gminie szadkowskiej (w świetle wyników spisu z 2002 r.)
[Spatial diversity of agricultural production in Szadek municipality (according to 2002 census)] - s. 83-96
Jacek NALEWAJKO
Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi na szczeblu lokalnym - przykład gminy Szadek
[Local level changes in municipal waste management – the case of Szadek municipality] - s. 97-110
Andrzej NOWAK
Problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Przykład gminy Szadek
[Water and drainage management in rural areas. The case of Szadek municipality] - s. 111-118
Roman KOPACKI
Rynek w Szadku - uwarunkowania rozwoju
[Szadek market-place – determinants of development] - s. 119-126
Katarzyna MILEWSKA
Charakterystyka przestrzenna i gospodarcza sołectwa Wielka Wieś
[Spatial and economic characteristics of the village of Wielka Wieś] - s. 127-138
Mariusz LAMPRECHT
Charakterystyka demograficzna sołectwa Grzybów
[Demographic characteristics of the village of Grzybów] - s. 139-144
Piotr SZKUTNIK
Poradnik genealogiczny dla szadkowianina
[Genealogy guide for Szadek residents] - s. 145-153
Tadeusz CHRÓŚCIELEWSKI
O tym jak Matka Boża ocaliła skarby kościoła w Szadku
[How Virgin Mary saved the treasures of Szadek church] - s. 155-157