Spis treści nr 2/2002

Wydrukuj tę stronę |

Leszek KAJZER
Dwór królewski - zapomniany zabytek Szadku
[Royal court – Szadek’s  forgotten monument] - s. 7-21
Ewa RÓŻALSKA
Szadek - religijno-kulturalne życie prowincjonalnego miasta w początkach XVII stulecia
[Szadek – religious and cultural life of a provincial town in early XVII century] - s. 23-40
Antoni Adam LEOPOLD
Rzepiszew - rys historyczny
[Rzepiszew – a historical outline] - s. 41-59
Roman ANDRZEJEWSKI
Jesteśmy wszyscy na służbie Chrystusa (fragmenty homilii poświęconej św. Jakubowi)
[We are all at Christ’s service (fragments of a sermon devoted to St. James)] - s. 61-64
Ewa RÓŻALSKA
Manieryzm w Szadku. Ołtarz św. Anny z kościoła parafialnego w Szadku
[Mannerism in Szadek – altar of St. Ann in the parish church in Szadek] - s. 65-71
Tadeusz MARSZAŁ, Katarzyna MILEWSKA, Janusz MOLENDA, Andrzej NOWAK, Marcin TURCZYN
Granice Szadku - ocena i propozycje zmian
[Boundaries of Szadek – assessment and proposals for change] - s. 73-90
Tadeusz MARSZAŁ
Rozmieszczenie i typy wysokotowarowych gospodarstw rolnych w gminie Szadek
[Distribution and types of high-volume-sales farms in Szadek municipality] - s. 91-104
Andrzej NOWAK
Zasoby i jakość wód powierzchniowych gminy Szadek
[Surface waters resources and quality in Szadek municipality] - s. 105-115
Jacek NALEWAJKO
Zróżnicowanie przestrzenne cech środowiska geograficznego sołectwa Reduchów w gminie Szadek
[Spatial diversity of geographical features of the village of Reduchów in Szadek municipality] - s. 117-132
Katarzyna MILEWSKA
Sołectwo Kromolin Stary - struktura demograficzna i warunki mieszkaniowe
[The village of Kromolin Stary – demographic structure and housing conditions] - s. 133-142
Andrzej NOWAK
Układ przestrzenny i infrastruktura sołectwa Tarnówka
[Spatial structure and technical infrastructure of the village of Tarnówka] - s. 143-147
Marcin TURCZYN
Charakterystyka społeczno-ekonomiczna sołectwa Lichawa
[Socio-economic characteristics of the village of Lichawa] - s. 149-154
Janusz MOLENDA
Ludność sołectwa Górna Wola
[Population of the village of Górna Wola] - s. 155-157
Maciej Tadeusz ADAMOWICZ
Wiersze
[Poems] - s. 159-161