Spis treści nr 12/2012

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Marek ADAMCZEWSKI
W sprawie nowego herbu gminy i miasta Szadek
[On the new coat of arms for the town and commune of Szadek] - s. 5-21
Sylwia KOWARA
Zmiany zagospodarowania rynku w Szadku w drugiej połowie XX w.
[Transformation of the town square in Szadek in the second half of 20th century] - s. 23-40
Piotr SZKUTNIK
Ksiądz Józef Piekieliński (Piekielny) (1897–1942), ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau
[Father Józef Piekieliński (Piekielny) (1897–1942), victim of the concentration camp in Dachau] - s. 41-59
Jarosław STULCZEWSKI
Tadeusz Marian Kobusiewicz (1905–1979) – wybitny profesor weterynarii, kapitan WP, założyciel Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
[Tadeusz Marian Kobusiewicz (1905–1979) – distinguished professor in veterinary medicine] - s. 61-86
Beata WASILEWSKA-KLAMKA
Żydzi w Szadku – fragmenty wspomnień
[The Jewish community in Szadek – reminiscences] - s. 87-106
Beata WOZIWODA, Sylwia SUWARA-SZMIGIELSKA
Żółtlice, kolczurki, niecierpki i inne rośliny inwazyjne w Szadku
[Gallant soldiers, wild cucumbers, himalayan balsams and other invasive alien plants in Szadek] - s. 107-125
Beata WOZIWODA, Katarzyna PAWICKA, Grzegorz J. WOLSKI
Charakterystyka lasu grądowego z jodłą w rezerwacie „Jamno”
[Characteristic of oak-hornbeam forest with silver fir in "Jamno" Nature Reserve] - s. 127-143
Katarzyna PAWICKA, Beata WOZIWODA, Grzegorz J. WOLSKI
Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Jamno”
[Diversity of vascular plant species in "Jamno" Nature Reserve] - s. 145-157
Grzegorz J. WOLSKI, Beata WOZIWODA, Katarzyna PAWICKA
Mszaki rezerwatu „Jamno”
[Bryophytes of the „Jamno" Nature Reserve] - s. 159-170
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Emilia GORCZYCZEWSKA
Struktura działalności gospodarczej w gminie Szadek
[Strucure of economic activity in Szadek municipality] - s. 171-179
Ewa ANDRYSIAK
Szadek i ziemia szadkowska na łamach czasopisma krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach”
[Szadek and its region in tourist magazine „Na Sieradzkich Szlakach”] - s. 181-201
Jarosław STULCZEWSKI
Cmentarzysko ciałopalne w Sikucinie w badaniach Leona Dudrewicza
[Cremation cemetery in Sikucin in Leon Dudrewicz’s research] - s. 203-207
Beata WOZIWODA
Rezerwat „Jamno” – cenny poligon badawczy łódzkich geobotaników
[„Jamno” reserve – a valuable research terrain for Łódź geobotanists] - s. 209-217
Ewa OBAŁA
Dwie monografie Szadku
[Two monographs on Szadek] - s. 219-225
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad ze Stefanem Laube (pseudonim „Adam”) – uczestnikiem powstania warszawskiego, świadkiem zamachu na Franza Kutscherę
[Interview with Stefan Laube (pseudonim „Adam”) – member of the Warsaw Uprising, witness to the attempt on the life of Franz Kutschera] - s. 227-234
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[The Catholic Youth Association in Szadek (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI)] - s. 235-263