Spis treści nr 11/2011

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Łukasz ANTOSIK, Błażej MUZOLF, Monika TROSZCZYŃSKA-ANTOSIK
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku
[Results of an archaeological survey carried out in the parish church in Szadek] - s. 5-21
Leszek KAJZER
Raz jeszcze o siedzibach dworskich w Wojsławicach
[Once more about manor houses in Wojsławice] - s. 23-36
Piotr SZKUTNIK
Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część II
[Szadek decanate archives in diocese record office in Włocławek. Part II] - s. 37-52
Agnieszka BARTOSZEWICZ
Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
[Medieval records of Szadek district court held in the Central Archives of Historical Records in Warsaw – description and potential application] - s. 53-59
ks. Kazimierz RULKA
Biblioteka kościoła parafialnego w Szadku w drugiej poł. XVIII w.
[Library of the parish church in Szadek in the second half of the 18th century] - s. 61-73
Beata WOZIOWODA
Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych w uroczysku Rzepiszew
[Diversity of vascular plant flora in Rzepiszew forest complex] - s. 75-91
Jarosław STULCZEWSKI
Szadkowianie zamordowani w Katyniu
[Inhabitants of Szadek killed in Katyń] - s. 93-111
Dorota STEFAŃSKA
Marian Dziamarski (1900–1945) – kapłan, męczennik
[Marian Dziamarski (1900-1945) – priest, martyr] - s. 113-136
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Jarosław STULCZEWSKI
Janina Irmina Izabela Lichońska (1912–1969) – filolog klasyczny i tłumaczka
[Janina Irmina Izabela Lichońska (1912-1969) – a classicist and translator] - s. 137-146
Piotr DRZEWIECKI
Z dziejów ochotniczych straży pożarnych w gminie Szadek
[From the history of voluntary fire brigades in Szadek municipality] - s. 147-160
Ewa ANDRYSIAK
Życie muzyczne w Szadku w latach 1844–1860 w świetle prasy
[Musical life in Szadek in 1844-1860 in the light of the press] - s. 161-164
Artur KIJAS
Statut Kupiecko-Rolniczego Towarzystwa w Szadku
[Statute of the Merchant-Agricultural Society in Szadek] - s. 165-171
Jolanta A. DASZYŃSKA
Wojenne wspomnienie – Boczki, styczeń 1945
[Wartime recollections – Boczki, January 1945] - s. 173-175
Jarosław STULCZEWSKI
Wywiad z Zofią Wichrowską (z domu Listowską) – córką przedwojennych kierowników Szkoły Powszechnej w Szadku
[Interview with Zofia Wichrowska (maiden name Lisowska) – daughter of pre-war heads of primary school in Szadek] - s. 177-185
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Urząd Pocztowy w Szadku (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[Post Office in Szadek (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI] - s. 187-202