Spis treści nr 10/2010

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY
Ks. Kazimierz RULKA
Uważał, że w Szadku może zrobić najwięcej – ksiądz Jan Julian Wiatr
[Szadek was the place where he did the most – father Jan Julian Wiatr]
- s. 9-38
Piotr SZKUTNIK
Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część I
[The records of the Szadek decanate kept in the diocesan archive in Włocławek. Part I]
- s. 39-58
Dorota STEFAŃSKA
Cisi bohaterowie lat wojny i okupacji – rzecz o szkole, której nie było
[Unknown heroes of the period 1939–1945 – the story of a school which did not exist]
- s. 59-88
Dariusz KLEMANTOWICZ
Struktura wielkości prywatnych majątków ziemskich w powiecie sieradzkim przed I wojną światową
[The size and structure of private landed estates in Sieradz district before the First World War]
- s. 89-102
Ks. Mieczysław RÓŻAŃSKI
Patronat parafii w dekanacie szadkowskim w drugiej połowie XVIII w.
[Parish patronage in Szadek decanate in the second half of the 18th century]
- s. 103-116
Jerzy AUGUSTYNIAK
Zameczek w Wojsławicach
[The castle in Wojsławice]
- s. 117-129
Jacek KRÓLEWSKI
Ołtarz główny i obraz ,,Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w kościele szadkowskim – w świetle prac konserwatorskich
[The main altar and painting “Assumption of the Holy Virgin Mary” in Szadek’s parish church – in the [context of conservation work]
- s. 131-139
Jarosław STULCZEWSKI
Żydzi w Szadku – rys historyczny
[Jews in Szadek – a historical review]
- s. 141-160
Beata WOZIWODA
Walory botaniczne śródleśnego stawu w Wilamowie
[Botanical values of natural pond in Wilamów forest complex]
- s. 161-170
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA
Ilona FLORCZAK
Archiwalia dotyczące Szadku z lat 1867–1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi
[Archival materials on Szadek from 1867-1918 in the State Archive in Łódź] - s. 171-188
Jarosław STULCZEWSKI
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szadku
[The Gymnastic Society „Sokół” in Szadek] - s. 189-198
Agata KACZMAREK, Agata MŁYŃSKA
Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii)
[Source materials from 1825 on the history of Szadek parish (Dean’s visitation and inventory of the parish)] - s. 199-217
Ewa ANDRYSIAK
Szadek i okolice w latach 1917–1918 we wspomnieniach działaczki społeczno-oświatowej Władysławy Głodowskiej-Sampolskiej
[Szadek and its region in 1917-1918 in the recollections of Władysława Głodowska-Sampolska (social and educational activist)] - s. 219-230
Adam RAPIEJKO, Katarzyna KORZENIOWSKA
Region szadkowski w badaniach archeologiczno-historycznych
[Szadek region in archaeological and historical research] - s. 231-244
Elżbieta NEJMAN
Parafie dekanatu szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkowski) w dawnej statystyce
[Parishes of Szadek Deanery and some of Lutomiersk Deanery parishes (Szadek district) in old statistics] - s. 245-261
Bartosz BARTOSIEWICZ
Maria Sarnik-Konieczna – szadkowianka – architekt – konserwator zabytków (wywiad)
[Maria Sarnik-Konieczna – an architect and conservator from Szadek – an interview] - s. 263-274
SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Szadku (zebrał i opracował Jarosław STULCZEWSKI)
[The Gymnastic Society „Sokół” in Szadek (collected and prepared by Jarosław STULCZEWSKI] - s. 275-