Spis treści nr 1/2001

Wydrukuj tę stronę |

Wstęp - s. 7
Tadeusz MARSZAŁ
Od Redakcji
[Editorial] - s. 9-10
Tadeusz MARSZAŁ
Zagospodarowanie Szadku w opinii mieszkańców miasta
[Spatial development of Szadek in inhabitants’ opinions] - s. 11-29
Tadeusz MARSZAŁ
Zagospodarowanie Szadku w opinii radnych
[Spatial development of Szadek in councillors’ opinions] - s. 30-34
Tadeusz MARSZAŁ
Mieszkańcy o swoim mieście - wybór wypowiedzi
[Residents about their town – selection of comments] - s. 37-45
Katarzyna MILEWSKA
Struktura inwestycji na terenie miasta i gminy Szadek
[Structure of investments in the town and municipality of Szadek] - s. 45-63
Marcin TURCZYN
Szadek na tle podziałów administracyjnych Polski
[Szadek in the administrative division of Poland] - s. 65-75
Janusz BURCHARD
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Szadek
[Environmental determinants of the development of the town and municipality of Szadek] - s. 77-90
Jacek CZYŻ, Jacek FORYSIAK
Budowa geologiczna i rozwój rzeźby okolic Szadku
[Geological structure and evolution of landform in Szadek region] - s. 91-100
Andrzej NOWAK
Zasoby a jakość wód powierzchniowych gminy Szadek
[Resources and quality of surface waters in Szadek municipality] - s. 101-110
Jacek NALEWAJKO
Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne cechy przestrzeni geograficznej sołectwa Boczki w gminie Szadek
[Natural and socio-economic features of the geographical space in the village of Boczki in Szadek municipality] - s. 111-122
Katarzyna MILEWSKA
Sołectwo Kromolin Stary w gminie Szadek - użytkowanie ziemi i układ przestrzenny
[The village of Kromolin Stary in Szadek municipality – land use and spatial structure] - s. 123-128
Janusz MOLENDA
Użytkowanie ziemi, zabudowa i infrastruktura techniczna sołectwa Górna Wola w gminie Szadek
[Land use, housing and technical infrastructure in the village of Górna Wola in Szadek municipality] - s. 129-133
Stefania HABRYN
Moje wspomnienia o Szadku
[My memories of Szadek] - s. 134-146