ARTYKUŁY
Tadeusz MARSZAŁ
Jakub z Szadka – ksiądz, dyplomata i prawnik (ur. około 1412 r. w Szadku – zm. 28 października 1487 r. w Krakowie)
Jakub of Szadek – priest, diplomat and lawyer (born ca 1412 in Szadek – died 29 October 1487 in Cracow)
Ks. Kazimierz RULKA
Jan Stanisław Żak (1870–1943) – proboszcz w Szadku
Jan Stanisław Żak (1870–1943) – vicar of Szadek
Piotr SZKUTNIK
Barwna postać w sutannie – ks. Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice, cz. I: okres wikariatu (do 1853 r.)
A colourful person in soutane – father Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator of the parish of Borszewice, part I: curacy (until 1853)
Agnieszka BARTOSZEWICZ
Obraz kartograficzny Szadku w XIX w.
Cartographic view of Szadek in the 19th century
Adam RAPIEJKO
Pradzieje okolic Szadku w zarysie
Outline of Szadek region’s prehistory
Ks. Mieczysław RÓŻAŃSKI
Duchowieństwo parafii w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych
The clergy in Szadek parish in the 18th century in the light of church inspections
Mariusz LAMPRECHT, Anna SIKORA
Funkcje administracyjne Szadku – rys historyczny
The development of Szadek’s administrative functions
Rafał KOWALCZYK
Szadek na tle sytuacji gospodarczej departamentu kaliskiego przełomu stuleci XVIII i XIX
Szadek in the context of the economic situation of Kalisz department at the turn of the 18th century
Beata WOZIWODA
Formy ochrony szaty roślinnej w gminie Szadek
Plant cover protection in the commune of Szadek
Dariusz KLEMANTOWICZ
Lasy powiatu sieradzkiego w połowie XIX w.
Forests in Sieradz district in the mid-19th century
Dorota STEFAŃSKA
Antoni Nowacki – romantyk czy pozytywista? (w 145 rocznicę powstania styczniowego)
Antoni Nowacki – romantic or positivist? (on 145 anniversary of the January Uprising)
Bartosz BARTOSIEWICZ
Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych – przykład gminy Szadek
Sources of funding for municipal infrastructure development project – the example of the commune of Szadek
Bartosz BARTOSIEWICZ
Ks. Adolf Reizer rozmowa z byłym proboszczem parafii Szadkowskiej