„Biuletyn Szadkowski” (ISSN: 1643-0700; eISSN: 2449-8351) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B. Zgodnie z komunikatem ministerstwa z dnia 22 grudnia 2015 r. za publikację artykułu naukowego w „Biuletynie Szadkowskim” autor otrzymuje 7 punktów. Czasopismo ukazuje się w nakładzie 250 egzemplarzy. „Biuletyn Szadkowski” publikowany jest w otwartym dostępie na licencjach Creative Commons BY-NC-ND (Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych). Wszystkie wydania „Biuletynu Szadkowskiego” dostępne są w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

„Biuletyn Szadkowski” jest indeksowany w bazach:

Autorzy zainteresowani publikacją prac w „Biuletynie Szadkowskim” proszeni są o nadsyłanie tekstów – przygotowanych zgodnie z poniższymi wymogami – zarówno w postaci wydruku na papierze (format A4, strony ponumerowane), jak i w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie Word for Windows XP) lub pocztą elektroniczną.

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW

Artykuły powinny zawierać nie więcej niż 4 tys. słów, a wraz z rycinami, tabelami itp. nie powinny przekraczać objętości 20 standardowych stron (strona znormalizowana zawiera 1800 znaków). Tekst powinien obejmować wprowadzenie, opis stosowanej metodologii badania, wyniki analiz, podsumowanie oraz piśmiennictwo. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 200 słów) oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Odwołania do literatury powinny być umieszczone w przypisach i zawierać kompletne informacje bibliograficzne cytowanych pozycji. W wykazie bibliografii, przygotowanym w porządku alfabetycznym, należy zawrzeć pełne informacje o danej pozycji:

Materiały graficzne (także materiały skanowane) powinny być dostarczone w formie odrębnych plików (preferowane formaty: JPEG, TIFF, PNG) w odpowiedniej do druku rozdzielczości (300 DPI). Bezpośrednio w tekście należy oznaczyć miejsca, w których powinny zostać zamieszczone grafiki. Wszystkie diagramy, mapy, schematy itp. powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja (bez potrzeby przerysowywania).

Przypisy w całym tekście powinny posiadać ciągłą numerację.
Ewentualne podziękowania mogą zostać zamieszczone na końcu tekstu.


Do artykułu należy załączyć:

Wszelkie materiały do publikacji prosimy kierować na adres: Redakcja „Biuletynu Szadkowskiego”, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź bądź drogą e-mailową: biuletyn.szadkowski@op.pl

Szczegółowe wytyczne dotyczące redakcji artykułów w „Biuletynie Szadkowskim” dostępne są tutaj: 

Wszystkie artykuły publikowane w „Biuletynie Szadkowskim” są recenzowane.


Odpowiedzialność wynikającą z ewentualnego naruszenia praw wydawniczych lub praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor tekstu.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami).

W celu uniknięcia przypadków nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship) do tekstów nadsyłanych do druku w „Biuletynie Szadkowskim” należy dołączyć informację o wkładzie autora (autorów) w przygotowanie artykułu (autorstwo koncepcji, założeń, metod itp.), przy czym za podanie tych informacji odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca opracowanie do publikacji. Przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja „Biuletynu Szadkowskiego” stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się w swojej misji przestrzeganiem zasad etyki. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty. Autor, zgłaszając pracę do wydania w „Biuletynie Szadkowskim”, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

Należy podkreślić, że autor zgłaszający publikację do wydania w „Biuletynie Szadkowskim” powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników badań itp. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

Do innych zjawisk pozostających w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań. W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo UŁ podejmuje następujące działania:

Tym samym gwarantujemy Czytelnikom, że nasze publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

Etyka wydawnicza – zasady dotyczące autorów:

W celu poprawy jakości czasopisma „Biuletyn Szadkowski” autorzy proszeni są o wypełnienie formularza: