Wydrukuj tę stronę

Strona główna


'Biuletyn Szadkowski' (B.Sz.) jest interdyscyplinarnym periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku, gdy był on jednym z głównych ośrodków miejskich tej części Polski.

Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego oraz praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do społeczności regionu szadkowskiego.

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.

'Biuletyn Szadkowski' jest rocznikiem ukazującym się od 2001 r., wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Szadek. Zawiera recenzowane artykuły oraz sprawozdania i notatki.

Wydawane czasopismo to efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dyscypliny, a jednocześnie ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie szadkowskim

Osoby zainteresowane nadesłaniem materiałów do publikacji, bądź nabyciem 'Biuletynu Szadkowskiego' proszone są o bezpośredni kontakt z redakcją. Wszystkie opublikowane tomy można nabyć w redakcji oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.

18 kwietnia 2014 roku redaktor naczelny "Biuletynu Szadkowskiego", prof. dr hab. Tadeusz Marszał, od Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za publikacje "Biuletyn Szadkowski" (12 tomów rocznika publikowanego od 2001 roku) otrzymał nagrodę w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.